szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Urząd Miasta:
I Zastępca Prezydenta Miasta

I Zastępca Prezydenta Miasta Piły
Krzysztof Szewc


     Urząd Miasta Piły
 Plac Staszica 10
 64-920 Piła
 e-mail: kszewc@um.pila.pl
   
 Sekretariat  Dorota Figas

 pokój:

 111

 tel:

 (067) 210 42 10

 fax:

 660 640 105

 e-mail:

 sekretariat2@um.pila.pl
     
Przyjmuje mieszkańców:   poniedziałek od 1200 do 1600
Oświadczenie majątkowe:   zobacz oświadczenia

Do zadań I Zastępcy Prezydenta należy:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Piły w granicach upoważnienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników posiadających upoważnienia Prezydenta;
 2. nadzór nad działalnością podległych Komórek organizacyjnych, odpowiednio miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z udziałem Miasta w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz nadzór nad właściwą realizacją zadań;
 3. nadzorowanie zadań dotyczących remontów i modernizacji starej substancji mieszkaniowej oraz utrzymania miejskich obiektów administracyjnych;
 4. nadzorowanie zadań dotyczących rozwoju i eksploatacji urządzeń komunalnych oraz komunalnego budownictwa mieszkaniowego;
 5. nadzorowanie zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego;
 6. nadzór nad całością zadań związanych z utrzymaniem dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacją ruchu drogowego;
 7. nadzorowanie zadań dotyczących ochrony środowiska, zieleni miejskiej oraz targowisk;
 8. nadzór nad całością zadań dotyczącą zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną;
 9. nadzorowanie zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, rolnictwem, gospodarką żywnościową, wodną i leśną oraz z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
 10. nadzorowanie zadań dotyczących oświaty, w tym szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli,  innych placówek oświatowo-wychowawczych, żłobków;
 11. nadzorowanie zadań dotyczących pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
 12. nadzór nad całością zadań dotyczących działań w zakresie zwalczania patologii społecznych;
 13. nadzorowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania zlecone);
 14. nadzór nad całością zadań związanych z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego (zadania zlecone);
 15. nadzorowanie zadań dotyczących porządku publicznego;
 16. nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych określonych w ustawie o strażach gminnych;
 17. nadzorowanie całości zadań dotyczących kultury, w tym placówek upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 18. nadzorowanie działań na rzecz należytego utrzymania stanu sanitarnego, czystości, ładu i porządku w Mieście;
 19. rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji obywateli;
 20. przekazywanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu w porozumieniu z Prezydentem Miasta;
 21. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Prezydenta.

Nadzorowane wydziały:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Straż Miejska

 
informacje wprowadził:Krzysztof Ronij
informacje wytworzył:Wydział Organizacyjno-Prawny
data ostatniej modyfikacji: 12 Marca 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 633300